JESTEŚ TRENEREM PERSONALNYM?

Kup karnet trenerski i zarabiaj na prowadzeniu treningów w naszym klubie bez żadnych zobowiązań.

  • Nielimitowany dostęp do klubu w pełnych godzinach otwarcia
  • Profesjonalna przestrzeń treningowa do Twojej dyspozycji
  • Brak umowy długoterminowej
  • Swoboda działania i przejrzyste warunki współpracy: ryczałt 500 zł za 30-dniowy karnet trenerski lub 30 zł za każdy dzień treningowy

Regulamin przeprowadzania treningów personalnych dla trenerów zewnętrznych

1. W Klubie dozwolone jest prowadzenie treningów personalnych przez trenerów zewnętrznych, posiadających zgodę Managera Klubu oraz opłacony wstęp do Klubu.

2. Trenerem zewnętrznym nazywamy trenera niezatrudnionego/niewspółpracującego z Klubem.

3. Opłata za prowadzenie treningów przez Trenerów Zewnętrznych jest opłatą ryczałtową dzienną (Opłata Dzienna) lub ryczałtową miesięczną (Opłata Miesięczna). Aktualny Cennik Opłat stanowi załącznik do niniejszego Regulaminu i dostępny jest także w Recepcji Klubu.

4. Opłata Dzienna uprawnia do prowadzenia treningów od momentu zakupu do momentu zamknięcia Klubu w dniu zakupu. Opłata Miesięczna uprawnia do prowadzenia treningów przez okres 30 dni od momentu zakupu.

5. W przypadku zmian w Cenniku, Klub powiadomi o tym fakcie Trenera Zewnętrznego przy jego wizycie w Klubie.

6. Trener Zewnętrzny zamierzający korzystać z możliwości prowadzenia treningów w ramach Opłaty Dziennej lub Miesięcznej musi uiścić tę opłatę w klubie.

7. Trener Zewnętrzny wnosi do klubu powyższe Opłaty niezależnie od ceny i czasu trwania treningu.

8. Wraz z Opłatą Dzienną Trener Zewnętrzny zobowiązany jest uiścić opłatę za wejście do Klubu (karnet, wejście jednorazowe lub aktywna karta partnera zewnętrznego).

9. W przypadku Opłaty Miesięcznej Trener Zewnętrzny nie ponosi dodatkowych kosztów związanych z wejściem do Klubu.

10. Trener Zewnętrzny, chcący przeprowadzić trening, zobowiązany jest do wpisania się na listę treningów personalnych, znajdującą się w Recepcji Klubu. Wpis taki musi zawierać imię i nazwisko Klienta oraz Trenera Zewnętrznego. Wpis musi być dokonany przed rozpoczęciem każdego treningu.

11. Każdy klient ćwiczący z Trenerem Zewnętrznym musi być wpisany do systemu efitness (również klienci kart Benefit i FitProfit) oraz podpisać zgodę na przetwarzanie danych osobowych, zgodnie z wymogami RODO.

12. Trener Zewnętrzny zobowiązany jest do prowadzenia treningów w plakietce go identyfikującej, dostarczonej przez firmę Klub. Plakietka odbierane jest każdorazowo na recepcji przed treningiem i zwracana zaraz po nim.

13. Trenerowi Zewnętrznemu zabrania się prowadzenia na terenie Klubu jakichkolwiek działań marketingowych, promocyjnych, reklamowych, akwizycyjnych itp. na rzecz własnej osoby lub na rzecz podmiotów trzecich lub też w odniesieniu do działalności innej niż działalność Klubu.

14. Zabrania się m. in. :

a. przebywania na terenie Klubu w ubraniu, na którym widnieją reklamy lub dane osoby trenera, wskazujące na rodzaj pracy jaką wykonuje;

b. rozdawania ulotek, wizytówek itp.;

c. nakłaniania klubowiczów Klubu do skorzystania ze swoich usług.

15. Akceptując niniejszy Regulamin Trener Zewnętrzny oświadcza tym samym, że posiada odpowiednie wykształcenie, wiedzę i umiejętności, dające mu możliwość prowadzenia treningów personalnych.

16. Trener Zewnętrzny prowadząc trening personalny działa we własnym imieniu i na własną rzecz, ponosząc pełną i wyłączną odpowiedzialność za wszelkie szkody, wynikłe w związku z prowadzeniem przez niego treningu personalnego.

17. Trener Zewnętrzny oświadcza, że posiada aktualne ubezpieczenie OC trenera.

18. Trener Zewnętrzny oświadcza, że od wynagrodzenia z tytułu prowadzenia treningów personalnych odprowadza wszelkie należne podatki i opłaty, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

19. Trener Zewnętrzny zobowiązany jest do przestrzegania Regulaminu Klubu. Akceptując niniejszy Regulamin Trener Zewnętrzny oświadcza także, iż zapoznał się z Regulaminem Klubu oraz Klauzulą przetwarzania Danych Osobowych obowiązującą w Klubie.

20. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem i w szczególnych przypadkach, dotyczących prowadzenia treningów na terenie klubu, decydujący głos ma Manager Klubu.

21. Klub zachowuje prawo do zmiany postanowień niniejszego Regulaminu. O jego zmianach zobowiązuje się poinformować Trenerów Zewnętrznych.

22. Nieprzestrzeganie postanowień niniejszego Regulaminu, jak również jakiekolwiek działanie na szkodę Klubu lub jego Klientów stanowi podstawę do natychmiastowego zerwania współpracy z Trenerem Zewnętrznym.

FIS Fitness i Siłownia

ul. Mikołaja Kopernika 5

09 - 100 Płońsk

534 210 380

Godziny otwarcia:

poniedziałek - piątek

7:00 - 22:00

sobota - niedziela

8:00 - 12:00

Jak dojechać? (Kliknij mapę)