Regulamin Klubu FIS Fitness i Siłownia

 1. Niniejszy regulamin określa zasady korzystania z usług Klubu FIS Fitness i Siłownia. Osoby korzystające z usług Klubu zobowiązane są do zapoznania się z Regulaminem Klubu i przestrzegania go, a także do bezwzględnego respektowania poleceń obsługi.

 2. Regulaminy określające zakresy poszczególnych usług są dostępne w recepcji oraz na www.fisplonsk.pl.

 3. Na terenie Klubu obowiązują ogólnie przyjęte normy i zasady kultury osobistej (zabrania się używania wulgaryzmów i zachowywania się w sposób mogący zakłócić spokój i komfort ćwiczenia osobom przebywającym w obiekcie).

 4. Z usług Klubu mogą korzystać osoby, które ukończyły 14 rok życia.

 5. Klient, który nie ukończył 18 roku życia jest zobowiązany do dostarczenia podpisanego przez rodzica lub opiekuna stosownego oświadczenia (wzór dostępny w recepcji) oraz do każdorazowej konsultacji ćwiczeń z instruktorem lub obsługą Klubu.

 6. Zabrania się wstępu do Klubu osobom będącym pod wpływem alkoholu lub środków odurzających.

 7. Na całym terenie Klubu obowiązuje całkowity zakaz palenia tytoniu.

 8. Zabrania się wnoszenia na teren Klubu alkoholu, narkotyków oraz środków farmaceutycznych (dopingujących, stymulujących itp.), a także napojów w szklanych lub otwartych naczyniach.

 9. Zabrania się wnoszenia plecaków, toreb etc. na sale ćwiczeń (fitness/cross/siłownia).

 10. Na teren Klubu zabrania się wprowadzania zwierząt.

 11. Na terenie Klubu obowiązuje zakaz akwizycji oraz naklejania i pozostawiania reklam bez zgody właściciela Klubu.

 12. Na terenie Klubu obowiązuje zakaz prowadzenia działalności bez zgody Klubu, w szczególności treningów personalnych.

 13. Instruktorzy Klubu oraz zewnętrzni trenerzy personalni mogą prowadzić treningi personalne pod warunkiem zgody Managera Klubu, podpisania „Regulaminu przeprowadzania treningów personalnych dla trenerów zewnętrznych” oraz uiszczenia stosownej opłaty.

 14. Podczas korzystania z usług Klubu wymagany jest strój sportowy i zmienne obuwie sportowe z amortyzowaną i czystą podeszwą.

 15. Klient ma obowiązek posiadać ze sobą osobisty ręcznik w celu położenia go na siedziskach i oparciach przyrządów do ćwiczeń na siłowni oraz matach do ćwiczeń.

 16. Osobom początkującym, które nie miały wcześniej styczności ze sprzętem znajdującym się w Klubie zaleca się skorzystanie z pomocy obsługi. Obsługa Klubu zobowiązana jest udzielić instruktażu o sposobie obsługi maszyn i urządzeń.

 17. Przed rozpoczęciem treningu należy przeprowadzić rozgrzewkę.

 18. Klient zobowiązany jest wykonywać ćwiczenia bezpiecznie, tzn. ćwiczyć z takimi obciążeniami, nad którymi jest w stanie sam zapanować. Klub nie ponosi odpowiedzialności za osoby, które doznały kontuzji podczas wykonywania nieprawidłowo ćwiczeń.

 19. Ćwiczenia na poszczególnych urządzeniach treningowych należy wykonywać w miejscu, w którym zostały one ustawione. Zabrania się korzystającym z Klubu przestawiania urządzeń treningowych oraz wprowadzania regulacji, które mogą zagrażać bezpieczeństwu.

 20. Przed rozpoczęciem ćwiczeń na urządzeniach treningowych dla zachowania bezpieczeństwa Klient powinien sprawdzić stan techniczny urządzenia, z którego będzie korzystał i w przypadku zauważenia usterek niezwłocznie zgłosić ten fakt w recepcji.

 21. Klient zobowiązany jest do zachowania porządku po zakończeniu ćwiczeń (odłożenia na właściwe miejsce używanych przyrządów oraz dezynfekowania urządzeń po ćwiczeniach).

 22. Klient korzystający z usług Klubu ma świadomość, że niezależnie od podejmowanych przez Klub środków bezpieczeństwa, spełniania norm sanitarnych i podejmowania należytej staranności, żeby uchronić Klientów przed potencjalnym zarażeniem różnymi chorobami, w tym zakaźnymi, ryzyko istnieje. Klub zapewnia, że zrobi wszystko, żeby je zminimalizować i zapewnić najwyższy poziom bezpieczeństwa i komfortu wszystkim osobom przebywającym na terenie Klubu.

 23. Klient korzystający z usług Klubu oświadcza, że jest osobą zdrową. Klub zastrzega sobie prawo do odmówienia wykonania usługi w przypadku podejrzenia, że Klient może narażać innych ćwiczących przez rozprzestrzenianie chorób zakaźnych.

 24. Klub zastrzega sobie prawo do zweryfikowania wysokości temperatury ciała u Klienta przy użyciu termometru bezdotykowego w sytuacji podejrzenia u niego gorączki.

 25. Klient zobowiązany jest do przestrzegania zasad higieny określonych przez Główny Inspektorat Sanitarny dostępnych w recepcji Klubu oraz pod adresem: www.fisplonsk.pl/bezpiecznyklub

 26. Klient korzystający z usług Klubu oświadcza, że nie ma przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania ćwiczeń fizycznych i uczestniczy w zajęciach na własną odpowiedzialność. Klub nie ponosi odpowiedzialności za wypadki zaistniałe na terenie Klubu wynikające ze złego stanu zdrowia.

 27. W przypadku złego samopoczucia, urazów, kontuzji, wszelkich poważnych problemów zdrowotnych oraz ciąży – należy poinformować o tym instruktora przed zajęciami.

 28. Klienci po urazach zobowiązani są do dostarczenia zaświadczenia lekarskiego mówiącego o braku przeciwwskazań do ćwiczeń siłowych, a w przypadku wystąpienia ograniczeń lub zaleceń treningowych zaświadczenia lekarskiego ze ściśle określonymi ćwiczeniami i wartościami obciążeń. Instruktor ma prawo przerwać ćwiczenia, jeśli stan zdrowia Klienta nie pozwala na ich kontynuowanie.

 29. Klient, który w czasie ćwiczeń źle się poczuje zobowiązany jest natychmiast przerwać ćwiczenia i powiadomić obsługę Klubu.

 30. Klient, który został poszkodowany na skutek zdarzenia losowego zobowiązany jest sporządzić wraz z obsługą Klubu protokół powypadkowy oraz własnoręcznie go parafować.

 31. Z usług Klubu mogą korzystać osoby, które posiadają ważny karnet lub wykupiły jednorazowe wejście lub korzystają z karty partnerskiej.

 32. Ceny obowiązujące w Klubie reguluje aktualny cennik dostępny na stronie www.fisplonsk.pl.

 33. Klient ma możliwość zakupu karnetu bezpośrednio w recepcji Klubu, gdzie dostępna jest pełna oferta Klubu. Możliwe formy płatności to gotówka oraz karta płatnicza. Wybrane karnety są także dostępne na stronie www.fisplonsk.pl, gdzie formami płatności są: przelew natychmiastowy obsługiwany przez przelewy24.pl, karta płatnicza lub system Espago (cykliczne obciążenie karty kredytowej).

 34. Klient ma możliwość podpisania Umowy Członkowskiej na korzystanie z usług klubu w zakresach określonych w Regulaminach dostępnych na stronie www.fisplonsk.pl.

 35. Umowę Członkowską można podpisać w recepcji Klubu lub, w wyznaczonych przez klub okresach, również na stronie www.fisplonsk.pl. Domyślną formą płatności jest system Espago (cykliczne obciążenie karty płatniczej). Inne dostępne formy płatności za raty, o ile forma płatności nie wynika bezpośrednio z Regulaminu karnetu, to: karta płatnicza, gotówka, przelew natychmiastowy obsługiwany przez przelewy24.pl lub przelew tradycyjny na nr konta: 53 1050 1966 1000 0091 1728 5461.

 36. Klub zastrzega sobie prawo do pobierania dodatkowych opłat za wybranie innej formy płatności niż domyślna.

 37. Przy pierwszorazowym korzystaniu z usług Klubu obowiązuje Opłata Członkowska, w ramach której Klient otrzymuje imienną kartę zbliżeniową identyfikującą go w klubie, której okazanie jest podstawą wejścia Klienta na teren obiektu. Z Opłaty Członkowskiej zwolnieni są użytkownicy kart partnerskich oraz nowi klienci podpisujący Umowę Członkowską.

 38. Karty wystawiane są imiennie i tylko na jedną osobę. Nie ma możliwości odstępowania ich innym osobom.

 39. W przypadku stwierdzenia, że użytkownikiem karty nie jest osoba, na którą została ona wystawiona, Klub zastrzega sobie prawo do jej anulowania.

 40. Wykupiony Karnet musi być wykorzystany w określonym czasie. Nie ma możliwości jego przedłużenia ani wykorzystania przez inną osobę. Niewykorzystany karnet przepada i nie należy się za niego zwrot pieniędzy.

 41. Zajęcia grupowe odbywają się, jeśli grupa liczy min. 6 uczestników. Jeśli na 1 godzinę przed planowanym rozpoczęciem zajęć nie ma minimalnej liczby zapisanych uczestników na zajęcia, zajęcia nie odbywają się.

 42. Pierwszeństwo uczestnictwa w zajęciach fitness mają osoby, które dokonały rezerwacji na dane zajęcia. Rezerwacji można dokonywać w recepcji Klubu lub samodzielnie poprzez Strefę Klienta, do której dostęp uzyskuje każdy Klient Klubu po podaniu adresu e-mail lub numeru PESEL.

 43. Każdy Klient posiadający aktywny karnet lub będący użytkownikiem karty partnerskiej może dokonać rezerwacji na 4 wybrane zajęcia fitness.

 44. Pozostałe osoby mogą dokonać rezerwacji na 1 wybrane zajęcia fitness.

 45. Rezerwacji Klient może dokonać telefonicznie lub samodzielnie online (przez Strefę Klienta lub aplikację eFitnessapp). Nie ma możliwości dokonania rezerwacji na zajęcia w recepcji Klubu.

 46. W przypadku braku miejsc Klient może zostać wpisany na listę rezerwową, z której może zostać przeniesiony na listę na zajęcia pod warunkiem rezygnacji innego Klienta z zajęć.

 47. Klient zobowiązany jest do zgłaszania rezygnacji z udziału w zajęciach w najszybszym możliwym terminie poprzez samodzielne anulowanie rezerwacji na zajęcia lub kontakt z recepcją Klubu.

 48. Nieodwołana nieobecność na zajęciach może skutkować czasowym ograniczeniem dostępu do zapisów na zajęcia, rozliczeniem wejścia z karnetu lub pobraniem kaucji za nieodwołaną rezerwację w wysokości 15zł.

 49. Klub zastrzega sobie prawo do zawieszenia zajęć oraz usług w terminach wynikających z przyczyn technicznych lub innych okoliczności, o czym odrębnie poinformuje Klientów.

 50. Klient zobowiązany jest do punktualnego przychodzenia na zajęcia. Dopuszczalne spóźnienie, po upływie którego klub może odmówić klientowi wejścia na zajęcia z powodów bezpieczeństwa, wynosi 5 minut. Po upływie tego czasu nieobecność traktowana jest jako niezgłoszona rezygnacja z zajęć, tj. ma zastosowanie punkt 40.

 51. Przed wejściem do Klubu należy zameldować się w recepcji i pozostawić tam Kartę na czas ćwiczeń.

 52. Osoby nieposiadające przy sobie karty zobowiązane są do pozostawienia w recepcji innego depozytu lub kaucji w wysokości 20zł w zamian za wydany kluczyk do szafki.

 53. W przypadku zagubienia karty Klient jest zobowiązany uiścić opłatę za wydanie jej duplikatu.

 54. Przed wyjściem z Klubu należy obowiązkowo zwrócić kluczyk z szatni i odebrać kartę.

 55. Nie wolno pozostawiać jakichkolwiek rzeczy w szatni lub na terenie Klubu po jego opuszczeniu (za wyjątkiem osób, które wykupiły możliwość korzystania z szafki na określony czas).

 56. Klub nie odpowiada za rzeczy pozostawione w szatni lub na terenie obiektu. Wartościowe przedmioty należy zdeponować w sejfie w recepcji.

 57. W przypadku zagubienia lub nieoddania kluczyka do szafki bezpośrednio przy wyjściu z Klubu może zostać naliczona opłata umowna w wysokości 20zł.

 58. Klient odpowiada za wszystkie szkody materialne wyrządzone w Klubie. W kwestiach spornych powołany zostanie biegły rzeczoznawca.

 59. Obsługa Klubu ma prawo usunąć z siłowni lub fitness osoby nieprzestrzegające Regulaminu, a także unieważnić Karnet Klienta.

 60. Klub przetwarza dane osobowe Klientów zgodnie z RODO. Stosowna Klauzula informacyjna znajduje się w recepcji Klubu.

 61. W kwestiach nieuregulowanych w powyższym Regulaminie oraz Regulaminach poszczególnych usług prawo interpretacji posiada właściciel Klubu.

 62. Klub zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w niniejszym Regulaminie, o czym każdorazowo poinformuje Klientów poprzez e-mail.

Wszelkie uwagi dotyczące funkcjonowania Klubu FIS Fitness i Siłownia prosimy zgłaszać w recepcji Klubu.

FIS Fitness i Siłownia

ul. Mikołaja Kopernika 5

09 - 100 Płońsk

534 210 380

Godziny otwarcia:

poniedziałek - piątek

7:00 - 22:00

sobota - niedziela

8:00 - 12:00

Jak dojechać? (Kliknij mapę)